16 Αυγούστου 2014

Η Ελλάδα μας το περιβόλι της Παναγίας

υπό Νικολάου Μπαραμπούτη, Ιατρού Παθολόγου
Εἶμαι Ἕλληνας καί ἔστω καθυστερημένα ξύπνησα ἀπό τόν λήθαργον τῆς χαζοευδαιμονίας. Ξύπνησα  ἀπό τήν προωθημένην αὐτοκαταστροφήν μου. Ξύπνησα καί εἶπα ὅτι δέν πρέπει νά αὐτοκαταστραφῶ. Ἕλληνας εἶμαι, κουβαλλάω εἰς τό αἶμα μου ἕνα D.N.A 12.500 ἐτῶν ἱστορίας καί τοῦ ἑνός τοῦ λαμπρότερου καί φωτεινότερου πολιτισμοῦ. Ξύπνησα καί εἶπα τό αὐτονόητον, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΩ ΜΟΝΟΝ EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Ἕνα πρωϊνό πῆγα νά ἀγοράσω ἀπό ἕνα κατάστημα ὑπέρ ἀγορᾶς ἤ ἕνα πολυκατάστημα καί ὄχι SUPER MARKET ὄσπρια ἀπό τήν Ἑλληνικήν Γῆ. Νά ἀγοράσω φασόλια, ρεβύθια καί φάβα. Ἀναζητοῦσα ματαίως εἰς τά ράφια αὐτά τά Ἑλληνικά γεωργικά προϊόντα, ἀλλά δέν τά εὔρησκα. Ὑπῆρχαν ἀπό ὅλες τίς ἄλλες χῶρες, ἐκτός ἀπό τῆς πατρῖδος μου. Δέν ὑπέκυψα εἰς τόν πειρασμόν, καί δέν ἀγόρασα ξένα προϊόντα, ἕως ὅτου βρῶ Ἑλληνικά προϊόντα ἀπό τήν Ἑλληνικήν Γῆ. Καί συλλογίστηκα ἡ Ἑλλάδα μας τό περιβόλι τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ δέν παράγει τά δικά της γεωργικά προϊόντα.
Διερωτήθηκα τό γιατί; μά ἡ ἀπάντησις εἶναι εὔκολος καί αὐτονόητος, π.χ ἕνα κιλό πορτοκάλια, πού τά δικά μας εἶναι τά νοστημότερα τοῦ κόσμου, ὁ γεωργός τά πουλᾶ 10 λεπτά τό κιλό. Ἐάν ἐπιθυμήσει νά πιῇ ἕναν νές καφέ εἰς ἕνα καφενεῖον, κοστίζει 4 Εὐρώ, ἐάν θά πάρη καί τήν γυναίκα του καί τά δύο παιδιά του, πού αὐτά δέν θά πάρουν καφέ ἀλλά ὡς παιδιά θά πάρουν παγωτό, τό παγωτό  κοστίσει καί αὐτό 4 Εὐρώ, ἐάν θά πάρῃ καί ἡ σύζηγος μία πορτοκαλάδα ἤ ἕνα παγωτό, τότε τό συνολικόν κόστος ἀνέρχεται σέ 16 Εὐρώ. Ἤτοι μία οἰκογενειακή ἔξοδος μιάς ὥρας σέ ἕνα καφενεῖον, θά κοστίση σέ ἕναν γεωργόν 16 Εὐρώ. Διά νά πληρώση τό καφενεῖον θά χρειασθῆ νά μεταφέρη μίαν νταλίκα πορτοκάλια, 160 κιλά. Ἐπίσης ὅταν τό σιτάρι τό πουλᾶ 20 λεπτά τό κιλό, ἔχετε ἀναλογισθεῖ πόσο κόπον καί τί ἐξοδολόγιον ἀπαιτεῖται διά νά παραχθοῦν1000 κιλά σιτάρι.
Κύριοι δέν εἶναι σοβαρά πράγματα. Τό ἴδιον συμβαίνει καί μέ τό λάδι, μέ τό γάλα μέ τά ἀμύγδαλα καί ὅλα τά γεωργικά προϊόντα. Κύριοι ἡ γεωργία εἶναι κοπιαστική δουλειά, δέν εἶναι εὔκολος, σέ θέλει νά ἐργάζεσαι ἀπό τό πρωΐ μέχρι τό βράδυ καί ἀπό τό βράδυ μέχρις τό πρωΐ, καί μέ τό κρύο καί μέ τή βροχή καί μέ τήν ζέστη. Εἶναι παράλογον ὁ γεωργός νά μήν δύναται νά ἐπιβιώση καί νά μήν ἔχη κέρδη ἀπό τήν ἐργασίαν του. Ὅταν εἰς τά ἀνθελληνικά τσοντοκάναλα μέσα εἰς τάς ἀνέσεις τους καί τήν καλήν χαράν κάποιοι "προοδευτικοί" δημοσιογράφοι, καί μάλιστα φανατικοί ἀντικαπιταλιστές, φανατικοί κουμουνιστές, φανατικοί ἀντιρατσιστές, καί ὡς ἐκ τούτου μαχόμενοι μέ πάθος ἐναντίον τοῦ κεφαλαίου καί ὑπέρ τῆς ἰσότητας, ἔπαιρναν ἐτησίαν ἀμοιβήν ἄνω τῶν 370.000 Εὐρώ, δηλαδή 1000 καί πλέον εὐρώ τήν ἡμέρα, ἤτοι περίπου 50 Εὐρώ τήν ὥρα. Δηλαδή σέ μία ἡμέραν ἀμοίβοντο, ὅσον εἶναι ἡ σύνταξις τριῶν συνταξιούχων τόν μῆνα.
Διά νά ὑπάρχη καί νά διαιωνίζεται ἕνα Ἔθνος βασική προϋπόθεσις εἶναι πρωτογενής παραγωγή, δηλαδή γεωργία καί κτηνοτροφία. Εἶναι βλακῶδες η Ελλάς νά μήν παράγη γεωργικά προϊόντα καί νά τά εἰσάγη, τοῦτο ὁδηγεῖ εἰς τήν αὐτοκαταστροφήν.  Καί ἔρχονται ἀνεύθυνες καί ἐπιπόλαιες κυβερνήσεις μέ μισθόν βουλευτῶν τουλάχιστον 10.000 Εὐρώ μηνιαίως διά νά φορολογήσουν τά χωράφια τά ὁποία μόνον διά τήν συντήρησιν τους ἀπαιτοῦν ἔξοδα χωρίς νά ὑπάρχουν ἔσοδα. Ἡ τιμή τοῦ ἐλαιολάδου εἶναι πολύ χαμήλή διά τόν γεωργόν, δοθέντως ὅτι διά τήν συντήρησιν της ἡ ἐλιά ἀπαιτεῖ ἕνα τεράστιον ἐξοδολόγιον, π.χ διά τόν καθαρισμόν ἐτησίως τῶν ἀγρίων ριζῶν, ὡς καί τόν καθαρισμόν τά παλαιῶν καί νέων κλωναριῶν. Καθαρῶς μία δολοφονική καί ἀνθελληνική ἐνέργεια. Ἐπί πλέον εἶναι ἀνάξιοι νά διασφαλίσουν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν ἕνωσιν τήν γεωργικήν παραγωγήν, ἀκόμη καί διά τήν παραγωγήν σακχάρεως ἀπό τά ζαχαρότευτλα. Ἔπειδή δέ εἶναι αἰχμάλωτοι ὑπό ἀλλοτρίων  οὶκονομικῶν δυνάμεων, ξεπουλοῦν τό περιβόλι τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ, τήν Ἑλλάδα μας, ἀκόμη καί σέ Τούρκους. Ἀλλά ὑπογραφές ὑπό ἐκβιασμόν δέν ἔχουν καμίαν ἠθικήν καί νομικήν ὑπόστασιν.
Τήν χρησιμότητα, τήν ἀναγκαιότητα τῆς γεωργίας τήν περιγράφει μέ τήν σοφίαν του ἐδῶ καί 2.500 χρόνια, μά ποιός ἄλλος; ὁ Σωκράτης. Καλῶς δέ κἀ κεῖνος εἶπεν, ὅς ἔφη τήν γεωργίαν τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καί τροφός εἶναι. Εὖ μέν γάρ φερομένης τῆς γεωργίας αἴρονται καί ἄλλαι τέχναι ἅπασαι, ὅπου δ' ἄν άναγκασθῆ ἡ γῆ χερσεύειν, ἀποσβέννυνται καί αἱ ἄλλαι τέχναι σχεδόν τε κατά γῆν καί κατά θάλατταν. Ἡ σοφία τοῦ Σωκράτους ἐπαληθεύται ἀκόμη καί σήμερον διότι μᾶς λέγει ὅτι ἡ γεωργία εἶναι τροφός καί μητέρα ὅλων τῶν ἄλλων τεχνῶν.
Διότι ὅπου ἡ  Γῆ καλλιεργεῖται καλῶς καί παράγονται γεωργικά προϊόντα, ἐκεῖ καί  ὅλαι αἱ ἄλλαι τέχναι ἀνυψώνονται καί εὐδοκιμοῦν.  Ὅπου δέ ἡ Γῆ, ἄν ἀναγκασθῆ νά παραμείνη χέρσα ἐκεῖ θά σβύσουν καί αἱ ἄλλαι τέχναι πού ὑπάρχουν κατά  ξηράν καί κατά θάλασσαν. Καί πράγματι αὐτό συμβαίνει, ἀρκεῖ νά ἴδωμεν τά ἐγκαταλελειμένα χωριά μας. Ἐκεῖ πρωτίστως ἐγκαταλείψαμεν τήν ἐνασχόλησιν μέ τήν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. Καί πῶς νά γίνη ὁ ἄλλος κτηνοτρόφος ὅταν διά νά πιῆ ἕναν καφέ πρέπει νά ἀρμέξη δέκα αἰγοπρόβατα. Νά ἀναλογισθῶμεν δέ ὅτι λόγω μή ἐνχωρίας παραγωγῆς κρέατος ἐξάγωμεν ἐτησίως διά τήν εἰσαγωγήν κρέατος, περισσότερον συνάλλαγμα, ἀπ΄ὅτι διά τήν εἰσαγωγήν πετρελαίου. 
Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ πρώτη χώρα εἰς τόν κόσμον, εἰς τήν ὁποίαν ἐξεδόθη γεωργικόν σύγγραμμα: τά ἔργα καί ἡμέραι τοῦ Ἡδιόδου (8ος αἰών Π.Χ) εἶναι ἕνα διδακτικόν ἔπος μέ συμβουλάς πρός τούς γεωργούς. Πατέρας ὅμως τῆς γεωργικῆς ἐπιστήμης θεωρεῖται ὁ μαθητής τοῦ Σωκράτους, Ξενοφών. Ὁ μαθητής τοῦ Ἀριστοτέλους Θεόφραστος ἔγραψεν: περί φυτῶν  ἱστορίας, καί περί φυτῶν αἰτίας.
Ἀγαπητοί συνέλληνες  ἀγρότες, ὁ μεγάλος μας παπποῦς καί μέγιστος τῶν Ἑλλήνων, φιλόσοφος Σωκράτης ὁ ὁποῖος εἶναι λάτρης τῆς Ἑλλάδος καί τῆς καθαρότητος τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, θά σᾶς ἔλεγεν νά μήν χρησιμοποιῆτε εἰς τάς ἐργασίας σας ἀλλοδαπούς, ἐπειδή δέ εἰς τάς σκέψεις του, εἶναι καθαρός καί ἀπόλυτος καί ὄχι σχετικός, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι μία, εἶναι μοναδική καί ἀπόλυτος, θά σᾶς ἔλεγεν ἀφῆστε τάς δικαιολογίας ὅτι δέν βρήσκετε Ἕλληνες. Νά καλιεργῆτε μόνοι σας, ὅσα ἀπό μόνοι σας δύνασθαι νά καλιεργῆτε.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: