10 Νοεμβρίου 2013

Ιάπωνας για τους Έλληνες!

Η άποψη ενός Ιάπωνα καθηγητή αρχαίων Ελληνικών για την Ελλάδα μετά από την οδυνηρή εμπειρία του κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην Ελλαδάρα των ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ.
«Τὴν χώρα σας δὲν τὴν κυβερνοῦν Ἕλληνες. Ἡ χώρα σας, φωτοδότης ὅλου τοῦ πλανήτου, ὄφειλε νὰ πρωτοστατῇ στὸ νὰ ἐκπαιδεύονται, ἀκόμη καὶ μὲ δικό της ἴσως κόστος, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θαυμάζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν πολιτισμό της. Δὲν ζητήσαμε ὅμως κάτι τέτοιο. Μὲ πολλὲς στερήσεις φθάσαμε ἔως ἐκεῖ, πληρώνοντας ὅσο μᾶς ἐζητήθῃ, πρὸ κειμένου νὰ θαυμάσουμε ἀπὸ κοντὰ τὰ μέγιστα δημιουργήματα τῆς ἀνθρωπότητος. Κι ἀντὶ νὰ μᾶς δεχθοῦν ὡς σπουδαστὲς τῆς ὀμορφιᾶς καὶ τοῦ κάλλους, μᾶς εἰρωνεύθησαν, μᾶς γελοιοποίησαν, μὲ περιφρόνησαν… Μᾶς ἔκαναν νὰ αἰσθανθοῦμε πὼς μᾶς μισοῦν… Πὼς δὲν ἔπρεπε νὰ ἤμασταν ἐκεῖ… Δὲν μᾶς ἤθελαν ἐκεῖ…
Αὐτοὶ ποὺ διοικοῦν τὴν χώρα σας ἀντὶ νὰ αἰσθάνονται ὑπερήφανοι γιὰ τὴν κληρονομιά σας, πασχίζουν νὰ τὴν ἐξαφανίσουν, νὰ τὴν θάψουν, νὰ τὴν ἀλλοιώσουν. Φροντίζουν μόνον γιὰ νὰ ἀποθαῤῥύνουν κάθε προσπάθεια πανανθρώπινη, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, κι ἐὰν γινόταν θὰ τὴν φίμωναν… Θὰ ἔσβηναν καὶ τὴν χώρα σας ἀπὸ τὸν χάρτη, μαζί μὲ ὅλους ὅσους ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἱστορία σας καὶ τὸν πολιτισμό σας…
Αὐτοὶ ποὺ σᾶς διοικοῦν εἶναι ἀνθέλληνες Ἠλία. Δὲν εἶναι Ἕλληνες. Μισοῦν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀνακαλύπτουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς θεωροῦν ἐχθρούς τους. Μισοῦν τὴν Ἑλλάδα, μισοῦν κάθε ἄνθρωπο, ἀπὸ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου, ποὺ θαυμάζει τὴν Ἑλλάδα. Μισοῦν κάθε τὶ Ἑλληνικό!!! Μισοῦν τοὺς ἴδιους τοὺς πολῖτες τους!!! Πίστεψέ με!!! Σᾶς μισοῦν!!! Δὲν θέλουν τὸ καλό σας!!! Αὐτὸ Ἠλία νὰ τὸ θυμᾶσαι!!! Σᾶς μισοῦν!!!
Τὸ μόνον ποὺ ἐπιδιώκουν εἶναι νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸν χάρτη τὴν Ἑλλάδα.
Γελοιποιοῦν κάθε προσπάθεια ἀναδείξεως τῆς χώρας σας, σὲ πνευματικὸ κέντρο τοῦ πλανήτου, ἀποδεικνύοντας ἕνα ἀπέραντο μῖσος γιὰ κάθε τὶ Ἑλληνικό. Αὐτοὶ δὲν εἶναι Ἕλληνες. Εἶναι ἀνθέλληνες καὶ σᾶς ξεγελοῦν. Θὰ σᾶς καταστρέψουν!!! Νὰ τὸ θυμᾶστε αὐτό!
Ἠλία, αὐτὴν τὴν ἱστορία νὰ τὴν πῇς σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες! Σᾶς τὸ χρωστῶ. Τώρα κι ἐσὺ τοὺς τὸ χρωστᾶς!!! Ἠλία ὅταν θὰ πᾶς στὴν Ἑλλάδα νὰ διαδώσῃς τὴν ἱστορία! Εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀληθής!»
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: